Ö v e r f a l l s a l a r m s o r g e l n

eng. Rape Alarm Organ, 2015

Text: The Rape Alarm Organ is an instrument built from assault alarms that have been given potentiometers where the resistors usually sit so that it is possible to ”play” on them. However, their small sound chips are so unstable that the sound is unpredictable.

The instrument is one in a series of my experiments on objects, sound and gender roles.

Överfallsalarmssorgeln är ett instrument byggt av överfallslarm som fått potentiometrar där motstånden brukar sitta så att det går att “spela” på dom. Dock är deras små ljudchip så instabila att ljudet är oförutsägbart. 

Instrumentet är ett i raden av mina experiment kring ljud och könsroller.

This is a recording from the festival Specs On!, in Berlin 2015, were I played the ” Rape Alarm Organ” live together with a loop-device.

Det här är en inspelning från festivalen Specs On!, Berlin 2015, där jag spelade ”Rape Alarm Organ” live tillsammans med en loop-pedal.

At a Bastard Assignment event in London 2016
At 3:e Våningen, Gothenburg 2016

The piece above is called ”Resistance” and is an electronic work made from recordings of ”The Assault Alarm Organ”. It was created for a sound sculpture that was on display in the exhibition ”These are your horizons” at Gallery X in Copenhagen, 2016.

Stycket ovan heter ”Resistance” och är ett elektroniskt verk gjord från inspelningar av ”Överfallsalarmsorgeln”. Det skapades för en ljudskulptur som fanns på utställningen ”These are your horison” på Gallery X i Köpenhamn, 2016.